Chương trình Montessori tích hợp là gì? 1. Phương Pháp giáo dục: Chương trình Montessori tích hợp là phương pháp giáo dục độc đáo trên thế giới sử dụng học cụ trực quan nhằm đánh thức khả năng tự học của trẻ từ 0 – 6 tuổi giúp trẻ...
Read More >>